CIEPŁE SKARPETY >

Ochrona danych osobowych

Firma Miseron dex s.r.o.

z siedzibą pod adresem Vršovci 1146/4, Ostrava 70900

Identyfikator: 06333915, NIP: CZ06333915

1. Informacje o klientach są przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami Republiki Czeskiej oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 (RODO).

2. Zawierając umowę kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie jego danych osobowych w bazie danych Miseron Dex s.r.o.

3. Wszystkie dane osobowe są traktowane jako ściśle poufne i nie będą ujawniane ani przekazywane innym osobom lub firmom. Wyjątkiem są firmy transportowe i płatnicze. (Przekazanie danych w celu przewozu i zapłaty za ładunek.) Wymagane dane służą do potwierdzenia zamówienia, wystawienia faktury lub weryfikacja niejasności w zamówionym towarze.

4. Zgodnie z art. 15 do 21 RODO Klient ma prawo w szczególności do:

  1. uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli tak, to ma prawo uzyskać dostęp do tych danych osobowych oraz do informacji określonych w art. 15 RODO;
  2. sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe, a ponadto, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, Klient ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia zgodnie z art. 16 RODO;
  3. do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z art. 17 RODO, tj. że administrator bez zbędnej zwłoki usunie dane osobowe dotyczące klienta, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji umowy chyba że istnieje inna podstawa prawna ich dalszego przetwarzania;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  5. o możliwości przenoszenia danych zgodnie z warunkami art. 20 RODO; f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO.

5. Zawierając umowę lub wysyłając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie w bazie Sprzedawcy wszystkich uzupełnionych danych osobowych i innych podanych w zamówieniu.