CIEPŁE SKARPETY >

Regulamin

Firma Miseron dex s.r.o.

z siedzibą pod adresem Vršovci 1146/4, Ostrava 70900

Identyfikator: 06333915

NIP: CZ06333915

wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział C, wpis 71498

do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.benami.cz

JEŚLIŚMY PŁATNIKAMI VAT

Adres miejsca docelowego:

Petřvald 220, 742 60 Petřvald

tel: 739 009 329

e-mail: info@benami.cz


1. POSTANOWIENIE WSTĘPNE

1.1. Niniejsze warunki (zwane dalej „warunkami”) firmy Miseron Dex s.r.o. , z siedzibą pod adresem Vršovce 1146/4 Ostrava 709 00, numer identyfikacyjny: 06333915, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział C, wpis 71498. (dalej zwana „sprzedawcą</ strong>”) dostosować zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Sb., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (zwany dalej „Kodeksem cywilnym”), wzajemne prawa i obowiązki umawiającej się strony stron powstałych w związku lub na podstawie umowy kupna-sprzedaży (zwanej dalej „umową kupna”) zawartej pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „kupującym< /strong>”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy. Sklep internetowy prowadzony jest przez sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.benami.cz (dalej zwanej „stroną internetową”), ​​poprzez interfejs strony internetowej (dalej zwanej „stroną internetową”). >interfejs internetowy sklepu< /strong>").

1.2. Regulamin nie ma zastosowania w przypadkach, gdy osoba, która zamierza kupić towar od sprzedającego, jest osobą prawną lub osobą, która przy zamawianiu towaru działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach swojego niezależnego zawodu. </ p>

1.3. Postanowienia odbiegające od warunków mogą być negocjowane w umowie kupna-sprzedaży. Odmienne postanowienia w umowie kupna-sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

1.4. Regulamin jest integralną częścią umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku czeskim.

1,5. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej, kupujący może uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika. Za pośrednictwem swojego interfejsu użytkownika kupujący może zamawiać towary (dalej zwane „kontem użytkownika”). Jeśli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

2.2. Podczas rejestracji na stronie internetowej oraz przy zamawianiu towaru kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich danych. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika oraz podczas składania zamówienia są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

2.4. Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.

2.5. Sprzedający może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez ponad 60 miesięcy lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna-sprzedaży (w tym warunków).

2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w szczególności ze względu na niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania sprzedającego, lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA

3.1. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny, a sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w odniesieniu do tych towarów. Przepisu § 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.

3.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów oraz koszt zwrotu towaru, jeżeli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany zwykłą drogą pocztową. Ceny produktów zawierają podatek VAT i wszystkie powiązane opłaty. Ceny produktów obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane na interfejsie internetowym sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie negocjowanych warunkach.

3.3. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.

3.4. W celu zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera głównie informacje o:

3.4.1. zamówiony towar (zamówiony towar jest „wkładany” przez kupującego do elektronicznego koszyka zakupów interfejsu internetowego sklepu),

3.4.2. sposób zapłaty ceny zakupu towaru, informację o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru oraz

3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (dalej łącznie jako „zamówienie”).

3.5. Kupujący przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które kupujący podał w zamówieniu, uwzględniając również możliwość wykrycia przez kupującego i poprawienia błędów, które nastąpiły przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk „Wyślij”. Dane podane w zamówieniu są uważane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, sprzedawca potwierdzi to otrzymanie kupującego pocztą elektroniczną, na adres e-mail kupującego podany na koncie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail kupującego ").

3.6. Sprzedający ma zawsze prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).</p >

3.7. Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym zostaje ustanowiony przez doręczenie przyjęcia zamówienia (akceptacji), które jest wysyłane przez sprzedającego do kupującego pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego.</ p>

3.8. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży (koszty łącza internetowego, koszty rozmów telefonicznych) kupujący pokrywa we własnym zakresie i koszty te nie odbiegają od kosztów podstawowych stawka.

4. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Cena towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna-sprzedaży mogą zostać uiszczone przez kupującego na rzecz sprzedającego w następujący sposób:

gotówką w lokalu sprzedającego pod adresem Petřvald 220, 74260;
gotówką za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;
przez nie -przelew pieniężny na rachunek sprzedawcy nr 24 1020 1390 0000 6202 0725 2614, prowadzony w firmie PKO Bank Polski (dalej jako „konto sprzedawcy”);
bezgotówkowo poprzez system płatności .Comgate. ;
bezgotówkowo kartą płatniczą;

4.2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest również zobowiązany do zapłaty sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

4.3. Sprzedający nie wymaga od kupującego kaucji ani innej podobnej płatności. Nie narusza to postanowień art. 4.6 regulaminu dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.

4.4. W przypadku płatności gotówką lub za pobraniem cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu towaru wraz z oznaczeniem zmiennego symbolu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny kupna przez kupującego jest spełniony, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie sprzedającego.

4.6. Sprzedający ma prawo, zwłaszcza w przypadku, gdy kupujący nie dostarczy dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.6), zażądać zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego. Przepisów § 2119 ust. 1 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.

4.7. Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone kupującemu przez sprzedającego nie mogą być ze sobą łączone.

4.8. Jeżeli jest to zwyczajowe w obrocie handlowym lub jeżeli jest to przewidziane przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa, sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy - fakturę - dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Sprzedawca ...... płatnik podatku od towarów i usług. Dokument podatkowy - sprzedawca wystawia kupującemu fakturę po zapłaceniu ceny towaru i przesyła ją w formie elektronicznej na adres e-mail kupującego.

4.9. Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, sprzedawca ma obowiązek wystawić kupującemu paragon. Jednocześnie jest zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z § 1837 Kodeksu cywilnego nie można odstąpić między innymi od umowy kupna-sprzedaży na dostawę towarów, która została zmieniona zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby, od umowy kupna-sprzedaży na dostawę rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu, a także rzeczy, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi rzeczami, od umowy kupna-sprzedaży na dostawę rzeczy w zamkniętym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i nie mogą być zwrócone ze względów higienicznych oraz od umowy kupna-sprzedaży na dostawę nagrania audio lub wideo albo programu komputerowego, jeżeli naruszył ich oryginalne opakowanie.

5.2. Jeżeli nie jest to przypadek wymieniony w artykule 5.1 warunków handlowych lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z § 1829 ust. Kodeksu Cywilnego, w terminie czternastu (14) dni od dnia odbioru towaru, przy czym w przypadku gdy przedmiotem umowy kupna-sprzedaży jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od dnia przyjęcia towaru ostatnia dostawa towaru. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży musi zostać wysłane do sprzedającego w terminie określonym w zdaniu poprzednim.

Kupujący musi wysłać odstąpienie od umowy kupna na adres siedziby sprzedającego, Petřvald 220, 742 60 Petřvald.

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych, umowa kupna zostaje anulowana od początku. Kupujący musi zwrócić towar sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od doręczenia sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy, nawet jeśli ze względu na swój charakter towar nie może zostać odesłany zwykłą drogą pocztową. Możesz skorzystać z usług asystenta reklamacyjnego w celu zwrotu zakupionego towaru. Polega to na tym, że kupujący przywozi towar, który chce zwrócić, do dowolnego punktu dostawy firmy spedycyjnej i nadaje tę przesyłkę pod kodem 96878481. Ta usługa jest obciążana przez kupującego kwotą 69 CZK, która zostanie pomniejszona o notę ​​kredytową.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zgodnie z artykułem 5.2 regulaminu, sprzedający zwróci otrzymane od kupującego środki pieniężne w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży przez kupującego, w taki sam sposób, jak sprzedający otrzymał je od kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez kupującego przy zwrocie towaru przez kupującego lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniosą z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie zwróci mu towaru lub nie udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.

5.5. Sprzedający ma prawo jednostronnie potrącić roszczenie o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną towarowi z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu.

5.6. W przypadkach, w których kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego, sprzedający ma również prawo odstąpić od umowy kupna w dowolnym momencie, aż do momentu przejęcia towaru przez kupującego. W takim przypadku sprzedający zwróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, bez gotówki na konto wskazane przez kupującego.

5.7. Jeżeli wraz z towarem kupujący otrzyma prezent, umowa darowizny między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta z warunkiem zerwania, że ​​jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa darowizny dotycząca takiego prezentu przestaje obowiązywać i kupujący jest zobowiązany do zwrotu sprzedającemu wraz z towarem otrzymanego prezentu.

6. PRZEWÓZ I DOSTAWA TOWARÓW

6.1. W przypadku zamówienia środka transportu na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym środkiem transportu.

6.2. Jeżeli zgodnie z umową kupna-sprzedaży sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru przy dostawie.

6.3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest ponowne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż podano w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru , Lub koszty związane z inną metodą dostawy.

6.4. Odbierając towar od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia nienaruszalności opakowania towaru, aw przypadku jakichkolwiek wad do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.

6.5. Dodatkowe prawa i obowiązki stron podczas transportu towarów mogą być regulowane przez specjalne warunki dostawy sprzedawcy, jeśli zostały przez niego wydane.

7. PRAWA Z WADLIWEGO WYKONANIA

7.1. Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie praw z tytułu nienależytego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa nr 1997/2007 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami).

7.2. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za to, że towar przy odbiorze jest wolny od wad. W szczególności sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego za to, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:

7.2.1. towar ma właściwości uzgodnione przez strony, a w przypadku braku umowy ma właściwości opisane przez sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez kupującego ze względu na charakter towaru i na podstawie jego reklamy ,

7.2.2. towary nadają się do celu, który sprzedający oświadcza o ich przeznaczeniu lub do jakiego towary tego rodzaju są zwykle używane,

7.2.3. jakość lub wykonanie towaru odpowiada zamówionej próbce lub pierwowzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone według zakontraktowanej próbki lub pierwowzoru,

7.2.4. jest towarem w odpowiedniej ilości, miary lub wagi i

7.2.5. towar odpowiada wymogom przepisów prawa.

7.3. Postanowienia zawarte w art. 7 ust. 2 warunków handlowych nie mają zastosowania do towaru sprzedanego po niższej cenie do wady, za którą uzgodniono niższą cenę, do zużycia towaru spowodowanego jego zwykłym użytkowaniem, w przypadku używanego towaru do wady odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia, jakie towar miał w chwili odbioru przez kupującego, lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.

7.4. Jeśli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania, uważa się, że towar był już wadliwy w momencie odbioru. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa wynikającego z wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania.

7.5. Prawa wynikające z nienależytego wykonania towaru kupujący wykonuje pod adresem siedziby sprzedającego, gdzie możliwe jest rozpatrzenie reklamacji ze względu na sprzedawany asortyment, ewentualnie także w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności.</ p>

7.6. Dodatkowe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady mogą być modyfikowane w drodze procedury reklamacyjnej sprzedawcy.

8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

8.1. Kupujący nabywa własność towarów, płacąc pełną cenę zakupu towarów.

8.2. W stosunku do kupującego sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.

8.3. Sprzedawca obsługuje reklamacje konsumentów za pośrednictwem adresu elektronicznego info@benami.cz. Sprzedawca prześle informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji kupującego na adres e-mail kupującego.

8.4. Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna-sprzedaży odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą Štěpánská 796/44, 110 00 Praga 1, NIP: 000 20 869, adres internetowy: https:/ /adr.coi.cz/cs. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może służyć do rozstrzygania sporów między sprzedającym a kupującym z umowy kupna-sprzedaży.

8.5. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą Štěpánská 796/44, 110 00 Praga 1, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 Europejskiego Parlamentu i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

8.6. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Inspekcja handlowa jest przeprowadzana przez właściwy urząd handlowy na obszarze swojej właściwości. Urząd Ochrony Danych Osobowych nadzoruje obszar ochrony danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa w określonym zakresie nadzoruje między innymi przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

8.7. Kupujący przyjmuje niniejszym ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Twój obowiązek informacyjny wobec kupującego w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „rozporządzenie RODO”) związanej z przetwarzaniem danych osobowych kupującego w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży, w celach negocjowania niniejszej umowy oraz w celu wypełnienia zobowiązań publicznych sprzedającego, sprzedający wypełnia je za pomocą specjalnego dokumentu.

10. WYSYŁANIE WIADOMOŚCI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIES

10.1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością sprzedającego na adres e-mail kupującego, a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie przez sprzedającego informacji handlowych na adres e-mail kupującego. Sprzedający wypełnia swój obowiązek informacyjny wobec kupującego zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO, związany z przetwarzaniem danych osobowych kupującego w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą specjalnego dokumentu.

10.2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie na jego komputerze tzw. cookies. W przypadku, gdy możliwe jest dokonanie zakupu na stronie internetowej i wypełnienie zobowiązań sprzedającego wynikających z umowy kupna-sprzedaży bez zapisywania tzw. plików cookies na komputerze kupującego, kupujący może w każdej chwili wycofać zgodę zgodnie ze zdaniem poprzednim .

11. DOSTAWA

11.1. Może zostać dostarczony na adres e-mail kupującego.

11.2. Za doręczone uważa się również zawiadomienie, którego przyjęcia adresat odmówił, które nie zostało odebrane w okresie przechowywania lub które zostało zwrócone jako niemożliwe do doręczenia.

11.3. Strony umowy mogą przekazywać sobie regularną korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w koncie użytkownika kupującego lub wskazany przez kupującego w zamówieniu, lub na adres podany na stronie sprzedawcy.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna-sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Wybierając prawo zgodnie ze zdaniem poprzednim, kupujący będący konsumentem nie zostaje pozbawiony ochrony przewidzianej przez przepisy porządku prawnego, od których umownie nie można odstąpić, a które w braku wyboru prawa, w przeciwnym razie byłyby stosowane zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla umów zobowiązania (Rzym I).

12.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu okaże się nieważne lub nieskuteczne lub stanie się takie, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

12.3. Umowa kupna wraz z regulaminem jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

12.4. Załącznik do regulaminu stanowi wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży.

12,5. Dane kontaktowe sprzedającego: adres dostawy Petřvald 220, 74260., adres e-mail info@benami.cz, telefon +420 739 009 329

W Petřvaldzie   , 27 października 2019 r.